Unik, Paripurna Hari Jadi Sumenep Pakai Bahasa Madura

SUMENEP: Puncak hari jadi Kabupaten Sumenep ke- 753 ditutup dengan gelaran paripurna Istimewa di gedung DPRD Sumenep, Jawa Timur, (31/10/2022).

Pagelaran paripurna kali ini dibuat dekorasi laksana kerajaan disambut dengan musik tradisional khas kabupaten yang ada diujung timur pulau Madura. Sehingga dilokasi terlihat sakral.

Uniknya, saat sambutan dilakukan dengan bahasa Madura, nuansa kerajaan tempo dulu lahir saat itu mengingatkan kesakralan.

Berikut sambutan Wakil Ketua DPRD Sumenep M. Syukri dengan menggunakan bahasa Madura.

È ḍelem marèngeddhi hari jadi Kabupaten Songennep, bhâdân kaulâ sadâjâ sakodi’ bânnya’ ampon paḍâ ngageli ḍâ’ maksod tor tojjuwen-èpon, èngghi panèka mènangka pangongkap tor pangrasa sokkor atas bheḍenna tor ngadeggâ Kabupaten Songennep, sè kantos arè mangkèn ampon ngalampanè omor pettong ngatos saèket tello’ taon.

Pangareb bâdân kaulâ sadâjâ, Songennep natkala ampon aomor sè kabilâng seppo panèka, nyopprèya sanggup ngobâ rarenggân nyopprè anddâdiyâgiyâ simbul kamajuwân paraḍâbân sè ngongguli sareng daerah-daerah laèn.

Parèngeddân Hari Jadi jugèn bisa èdâddiyâgi mènangka sarana rèflèksi ḍâ’ bâdân kaulâ sareng panjenengngan sadâjâ. Akadi sè ampon kalampan arè samangkèn sè acem-macem bârna sadâjâna ta’ leppas ḍâri lalampan èpon para bangaseppo, para pangadeg sareng panata nagârâ kantos ngadeggâ Kabupaten Songennep.

Parlo jugân bâḍân kaulâ maèmot, Kabupaten Songennep panèka tak kalowar ḍâri enggun sè kosong è ḍâlemmanna lalampan sejarah. Ḍâri ka’ḍinto, ponapa sè ampon èyanggi’ kantos arè mangkèn aropa’agi sambungan ḍâri sèttong kadâddiyân sè ta’ kèngèng èpèsa ḍâri lampaddâ sareng anggi’ânna sejarah sè ampon èparèngagi sareng para bangaseppo kalampan.

Salèrana para bangaseppo Songennep sè ampon nyabâ’ ḍâsar tor nombuwâghi pamangghi-pamangghi sè sokla, kantos Songennep saat samangkèn akaton buto akadi sèttong bangonan compo’ sè aropaaghi compo’na bâdân kaulâ sareng panjenengngan sadâjâ, sangkolan sè banget rajâ ajina tor kodu pertè sareng romat areng-sareng.

Pramèla ḍâri ka’ḍinto, ngèrèng bâḍâna rapat paripurna parèngeddân Hari Jadi Kabupaten Songennep sè kapèng 753 (pèttong atos saèket tello’) panèka, mènangka èdâddiyagiyâ momentum kaangguy mabali polè kakowadhân para bangaseppo ghi’ ḍhimèn sè kantos mampo abangon Songennep sè langkong maju tor kantos ka-agungan martabât.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *